Gaat een vrouw die geen hoofddoek draagt naar de Hel?

Vraag:
 
Wanneer een vrouw er niet op waakt haar hoofddoek te dragen, zal haar eindbestemming dan het Hellevuur zijn? Zelfs als het hier gaat om een  vrouw die bidt, de Koran reciteert, zich goed gedraagt, niet kijkt naar jongens, zich niet schuldig maakt aan roddel en laster, etc. Zal het niet dragen van haar hoofddoek haar doen belanden in de Hel, ondanks al haar goede eigenschappen?
 
Antwoord:
 
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper, diens familie en metgezellen.
 
Eenieder dient te weten dat het gehoorzamen van de Bevelen van Allah en Zijn Boodschapper verplicht is, hoe moeilijk het ook kan zijn, zonder dat hij zich hiervoor schaamt tegenover anderen. Een ware gelovige die oprecht is in zijn geloof draagt dit uit door de Bevelen van Allah na te komen en Zijn Verboden te mijden. Niemand heeft het recht dit uit te stellen of te aarzelen bij het uitvoeren ervan, doch dient men direct over te gaan tot het gehoorzamen van Zijn Bevel. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
 
“En het past een gelovige man en een gelovige vrouw niet, wanneer Allah en Zijn Boodschapper een zaak hebben besloten, om een andere keuze te maken betreffende hun zaak.”
(Soerat al-Ahzaab: 36)
 
Deze gelovigen worden door hun Heer geprezen in het volgende vers (interpretatie van de betekenis):
 
“De woorden van de gelovigen wanneer zij naar Allah en Zijn Boodschapper opgeroepen worden, opdat hij onder hen oordeelt, zijn slechts dat zij zeggen: ,,Wij horen en wij gehoorzamen.” En zij zijn degenen die welslagen. En wie Allah en Zijn Boodschapper gehoorzaamt en bang voor Allah is en Hem vreest: zij zijn degenen die de overwinnaars zijn.”
(Soerat an-Noer: 51-52)
 
Een moslim dient niet te kijken naar hoe klein of groot de zonde is, maar hij dient de Grootsheid te beseffen van Degene tegenover Wie hij zondigt! De Allergrootste en Meest Verhevene, de Machtigste Die Streng is in de Bestraffing, Zijn Bestraffing is streng, pijnlijk en vernederend, en wanneer Hij Wraak neemt op degenen die Hem ongehoorzaam waren, dan staat slechts totale vernietiging op hen te wachten. De Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):
 
“En zo is de Ingreep van jullie Heer, wanneer Hij de volkeren grijpt die onrechtvaardig zijn. Voorwaar, Zijn Greep is pijnlijk, hard. Waarlijk, daarin is zeker een Teken voor wie de Bestraffing van het Hiernamaals vreest. Dat is een Dag waarop de mensen verzameld worden en dat is een Dag waarop getuigd zal worden.”
(Soerat Hoed: 102-103)
 
Een zonde kan door de dienaar als klein worden beschouwd, maar groot zijn bij Allah. Zoals Allah ons te kennen geeft (interpretatie van de betekenis):
 
“En jullie dachten dat het iets kleins was, maar het is bij Allah geweldig.”
(Soerat an-Noer: 15)
 
Wat dit betreft hebben de geleerden dan ook gezegd: “Kijk niet naar hoe klein of groot de zonde is, maar kijk naar de Grootsheid van Degene tegenover Wie jij zondigt!” Aan ons is het gehoorzamen van Allah en het uitvoeren van Zijn Bevelen. En wij dienen te beseffen dat Hij ons te allen tijde ziet, in het openlijke en in het verborgene, en dit moet ons er toe dragen om zijn verboden te mijden.
 
Uit oogpunt van het geloof is een moslim die zondigt nog steeds een gelovige, zolang hij geen daden pleegt die hem buiten de Islam doen treden. Deze zondige moslim is onderhevig aan de Wil van Allah. Hij beslist wat er met hem gaat gebeuren. Als hij het Hellevuur binnentreedt, zal dit niet voor eeuwig zijn. Niemand weet echter welk eindlot hem toekomt en of hij bestraft wordt of niet, want deze kennis behoort slechts tot Allah.
 
Zonden zijn in twee categorieën op te delen, te weten grote en kleine zonden. Boetedoening voor kleine zonden kan verricht worden door bijvoorbeeld het gebed, het vasten en andere goede daden. Grote zonden kunnen niet uitgewist worden middels het verrichten van goede daden. Degene die ze pleegt dient hier oprecht berouw voor te tonen. Wie hier berouw voor toont, zal door Allah vergeven worden. Er zijn vele soorten grote zonden, waaronder liegen, overspel, handelen met rente, diefstal, het niet dragen van de hoofddoek, enzovoorts.
 
Gezien het voorgaande kunnen we niet met zekerheid zeggen dat iemand die haar hoofddoek niet draagt de Hel binnen zal treden. We kunnen wel zeggen dat zij de Bestraffing van Allah verdient, omdat zij Hem ongehoorzaam is geweest. Wat haar exacte eindbestemming zal zijn, weet Allah het beste en het is ons niet toegestaan een uitspraak te doen over datgene waar wij geen kennis over hebben. Allah zegt immers (interpretatie van de betekenis):
 
“En volg niet datgene waar jij geen kennis over hebt. Voorwaar, het gehoor en het gezichtsvermogen en de harten: die zullen allen erover ondervraagd worden.”
(Soerat al-Israa’: 36)
 
Het is voor de moslim met een waakzaam hart afschrikwekkend genoeg om te weten dat wanneer hij zijn Heer ongehoorzaam is dat hij zichzelf blootstelt aan Zijn Strenge en Pijnlijke Bestraffing. En Zijn Vuur is werkelijk heet (interpretatie van de betekenis):
 
“Het door Allah aangestoken Vuur (de Hel). Dat tot in de harten doordringt.”
 
(Soerat al-Hoemazah: 6-7)
 
Daartegenover staat de vrouw die haar Heer gehoorzaamt, ook in het dragen van een correcte Hidjaab. Voor haar hopen wij dat zij de overwinning behaalt, het Paradijs van Allah binnengaat en gered wordt van de bestraffingen van het Hellevuur.
 
Het is verbazingwekkend dat een vrouw beschikt over een goed karakter, bidt, vast, haar blik neerslaat, zich onthoudt van roddel en laster, maar zich vervolgens niet houdt aan de Islamitische kledingsvoorschriften. Dit soort oprechte daden wijzen erop dat de persoon in kwestie houdt van het goede en het slechte verafschuwt. Ook dienen we niet te vergeten dat het gebed weerhoudt van gruweldaden en het verwerpelijke en dat goede daden meer goede daden aantrekken. Wie Allah vreest, kan rekenen op de steun van Allah en dat Hij hem bijstaat in het strijden tegen zijn eigen ego (Nafs).
 
Er is veel blijk van goedheid in deze vrouw en zij bevindt zich vlakbij het rechte Pad. Zij dient daarom haar best te doen haar hoofddoek te gaan dragen, zoals haar Heer haar bevolen heeft, en afstand te nemen van de schoonschijnende argumenten die hier haaks op staan en van de tegendruk van haar familie. Ook dient zij zich niets aan te trekken van de woorden van degenen die haar bekritiseren vanwege haar hoofddoek en van de bedrieglijke woorden van de vrouwen die zichzelf exposeren in navolging van de nieuwste modetrends. Ook dient ze haar eigen valse verlangens te bedwingen die haar oproepen haar schoonheden te tonen en hier trots op te zijn.
 
Zij dient zich vast te klampen aan datgene wat haar bescherming biedt en haar eerbaarheid schenkt, en zij dient verheven te staan boven het zijn van een goedkoop product waar elke passerende verdorven persoon van geniet. Zij dient te weigeren een bron van verleiding te zijn voor de dienaren van Allah. We doen een beroep op haar geloof en haar liefde voor Allah en Zijn Boodschapper en wij drukken haar op het hart dat zij haar Heer dient te gehoorzamen door de hoofddoek te gaan dragen. Zoals Allah bevolen heeft (interpretatie van de betekenis):
 
“…en hun sieraad niet tonen…”
(Soerat an-Noer: 31)
 
En (interpretatie van de betekenis):
 
“…en vertoont jullie schoonheden niet, zoals dat in de vroegere tijd van onwetendheid werd gedaan. En onderhoudt het gebed en geeft de Zakaat en gehoorzaamt Allah en Zijn Boodschapper.”